Français       Español           عربي             Deutsch         English   

       الصفحة الرئيسية


برتغال
ãÏíäÉ ÝÇØãÉ
ãÚÌÒÉ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ ÚáíåÇ ÇáÓáÇã
ÇáÒæÇÑ íÕáæä ãÔíÇ Úáì ÇáÃÞÏÇã¡
æÇÍíÇäÇ íÓíÑæä ãÆÇÊ ÇáßíáæãÊÑÇÊ áÃíÇã ãÓÈÞÇ.
ÇáÒæÇÑ íÕáæä ãÔíÇ Úáì ÇáÃÞÏÇã¡ 
æÇÍíÇäÇ íÓíÑæä ãÆÇÊ ÇáßíáæãÊÑÇÊ áÃíÇã ãÓÈÞÇ.
æßÊÚÈíÑ Úä ÇáÊæÓá ÇáßËíÑ ãäåã íÏÎá ÇáãÒÇÑ ÒÍÝÇ Úáì ÑßÈÊíå
æßÊÚÈíÑ Úä ÇáÊæÓá ÇáßËíÑ ãäåã íÏÎá ÇáãÒÇÑ ÒÍÝÇ Úáì ÑßÈÊíå
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÑì ÊæÇÌÏ ÇáÃØÝÇá
ßÊÚÈíÑ Úä ÇáËáÇË ÑÚÇÉ ÇáÃØÝÇá ÇáÐíä ÔÇåÏæÇ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÑì ÊæÇÌÏ ÇáÃØÝÇá 
ßÊÚÈíÑ Úä ÇáËáÇË ÑÚÇÉ ÇáÃØÝÇá ÇáÐíä ÔÇåÏæÇ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ
ÙåæÑ æÇÖÍ ááÃØÝÇá Ýí ãÏíäÉ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ ÚáíåÇ ÇáÓáÇã.
ÙåæÑ æÇÖÍ ááÃØÝÇá Ýí ãÏíäÉ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ ÚáíåÇ ÇáÓáÇã.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
Ýí ãÏíäÉ ÝÇØãÉ ÊÈÑíßÇÊ ááãÑÖì.
ÕæÑ ÞÏíãÉ áÒæÇÑ ãÏíäÉ ÝÇØãÉ.
ÕæÑ ÞÏíãÉ áÒæÇÑ ãÏíäÉ ÝÇØãÉ.
العراق
ÇáäÌÝ
ãÏíäÉ ÇáäÌÝ æÖÑíÍ ÇáÅãÇã Úáí Úáíå ÇáÓáÇã
ÕæÑÉ Ìæíå áãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇÎÐÊ Ýí ÇÐÇÑ 1918

ÕæÑÉ Ìæíå áãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇÎÐÊ Ýí ÇÐÇÑ 1918
ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ãä ÇáÈæÇÈÉ ÇáÑÆíÓíÉ (ÔÇÑÚ ÇáßæÝÉ) - ÂÐÇÑ 1911

ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ãä ÇáÈæÇÈÉ ÇáÑÆíÓíÉ (ÔÇÑÚ ÇáßæÝÉ) - ÂÐÇÑ 1911
ÕæÑÉ äÇÏÑÉ áÒÇÆÑí ÇáÇãÇã Úáí Úáíå ÇáÓáÇã Çáì ÇáäÌÝ ãÔíÇ Úáì ÇáÇÞÏÇã ÇÎÐÊ Ýí Óäå 1911

ÕæÑÉ äÇÏÑÉ áÒÇÆÑí ÇáÇãÇã Úáí Úáíå ÇáÓáÇã Çáì ÇáäÌÝ ãÔíÇ Úáì ÇáÇÞÏÇã ÇÎÐÊ Ýí Óäå 1911
ÕæÑÉ ãÑÊÝÚ 'ÈÍÑ ÇáäÌÝ' æåæ ÈÞÇíÇ ÍæÖ ÇáãÌÑì ÇáÞÏíã ÇáÌÇÝ áäåÑ ÇáÝÑÇÊ (ÈãÍÇÐÇÉ ÇáãÏíäÉ ÇáÞÏíãÉ) ÃÎÐÊ Ýí ÂÐÇÑ 1911
ÕæÑÉ ãÑÊÝÚ 'ÈÍÑ ÇáäÌÝ' æåæ ÈÞÇíÇ ÍæÖ ÇáãÌÑì ÇáÞÏíã ÇáÌÇÝ áäåÑ ÇáÝÑÇÊ (ÈãÍÇÐÇÉ ÇáãÏíäÉ ÇáÞÏíãÉ) ÃÎÐÊ Ýí ÂÐÇÑ 1911
ÇáãÑÞÏ ÇáÔÇãÎ- ÇáÇãÇã Úáí Èä ÇÈí ØÇáÈ- ãä ÌåÉ ÈÇÈ ÇáÞÈáÉ
ÇáãÑÞÏ ÇáÔÇãÎ- ÇáÇãÇã Úáí Èä ÇÈí ØÇáÈ- ãä ÌåÉ ÈÇÈ ÇáÞÈáÉ
ÒæÇÑ ÎÇÑÌ ÇáÍÖÑÉ ÇáÔÑíÝÉ
ÒæÇÑ ÎÇÑÌ ÇáÍÖÑÉ ÇáÔÑíÝÉ
ÇáÓæÞ ÇáßÈíÑ Ýí ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇáÇÔÑÝ
ÇáÓæÞ ÇáßÈíÑ Ýí ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇáÇÔÑÝ
ÇáÓæÞ ÇáßÈíÑ Ýí ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇáÇÔÑÝ
ÇáÓæÞ ÇáßÈíÑ Ýí ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÇáÇÔÑÝ
åäíÆÇ áÒÇÆÑíß ÓíÏí
åäíÆÇ áÒÇÆÑíß ÓíÏí
äæÑ æÔãæÎ æÚáæ æÑÝÚå ÇáÞÈå æÇáãäÇÆÑ
äæÑ æÔãæÎ æÚáæ æÑÝÚå ÇáÞÈå æÇáãäÇÆÑ
ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÕæÑÉ ÚÈÑ ÇáÇÞãÇÑ ÇáÇÕØäÇÚíÉ

ãÏíäÉ ÇáäÌÝ ÕæÑÉ ÚÈÑ ÇáÇÞãÇÑ ÇáÇÕØäÇÚíÉ
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ÔÇÑÚ ÇáÑÓæá
ÔÇÑÚ ÇáÑÓæá
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
ãÞÈÑÉ æÇÏí ÇáÓáÇã
العراق
ßÑÈáÇÁ
ÇáÃÑÈÚíä ãä ÕÝÑ 2008
ÊÓÊÞÈá ãÏíäÉ ßÑÈáÇÁ ÇáãÞÏÓÉ ÍÔæÏÇ ãáíæäíÉ
ÎáÇá ÅÍíÇÁ ÐßÑì ÃÑÈÚíäíÉ ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä Úáíå ÇáÓáÇã
ÊÓÊÞÈá ãÏíäÉ ßÑÈáÇÁ ÇáãÞÏÓÉ ÍÔæÏÇ ãáíæäíÉ
ÎáÇá ÅÍíÇÁ ÐßÑì ÃÑÈÚíäíÉ ÇáÅãÇã ÇáÍÓíä Úáíå ÇáÓáÇã
ÔÇÈ Ýí ÇáÚÔÑíäíÇÊ ãä ÇáÚãÑ äåÖ áíÞÝ Úáì ÞÏãíå
ÈÚÏ Ãä ÍÑã ãä ÇáæÞæÝ æÇáÓíÑ ÈÓÈÈ ÅÕÇÈÊå ÈÔáá ÊÇã
ÔÇÈ Ýí ÇáÚÔÑíäíÇÊ ãä ÇáÚãÑ äåÖ áíÞÝ Úáì ÞÏãíå 
ÈÚÏ Ãä ÍÑã ãä ÇáæÞæÝ æÇáÓíÑ ÈÓÈÈ ÅÕÇÈÊå ÈÔáá ÊÇã
ÈÈÑßÉ ÇáÍÓíä (Ú) æÊáÈíÉ áäÏÇÁ æÏÚæÇÊ Ããå æÒæÌÊå
äÇá ÇáÔÇÈ ÓÚÏ ÚæÏÉ ãä ãÍÇÝÙÉ æÇÓØ ÞÖÇÁ ÇáÍí ãÑÇÏå æäÑß ßÑÓíå ÇáÐí Íãáå ãä ãÏíäÉ ÇáßæÊ
ÈÈÑßÉ ÇáÍÓíä (Ú) æÊáÈíÉ áäÏÇÁ æÏÚæÇÊ Ããå æÒæÌÊå 
äÇá ÇáÔÇÈ ÓÚÏ ÚæÏÉ ãä ãÍÇÝÙÉ æÇÓØ ÞÖÇÁ ÇáÍí ãÑÇÏå æäÑß ßÑÓíå ÇáÐí Íãáå ãä ãÏíäÉ ÇáßæÊ

Founded by Mr. A.S.Shakiry on 2011     -     Published by TCPH, London - U.K
TCPH Ltd
Islamic Tourism
Unit 2B, 2nd Floor
289 Cricklewood Broadway
London NW2 6NX, UK

Copyright © A S Shakiry and TCPH Ltd.
Tel: +44 (0) 20 8452 5244
Fax: +44 (0) 20 8452 5388
post@islamictourism.com